O nas

Nasza pizzeria powsta³a w maju 2000 roku, z pasji do...  jedzenia.
 
Dzia³aj±c w gastronomii ju¿ od wielu lat, zapragneli¶my stworzyæ swój ma³y lokal, aby móc podzieliæ siê z naszymi Go¶æmi smakiem pysznej pizzy. Staramy siê, aby nasza pizzeria by³a dla Pañstwa przyjaznym miejscem, w którym ka¿dy traktowany jest indywidualnie. Dziêki temu poznajemy mnóstwo wspania³ych ludzi, a u¶miech naszych klientów ¶wiadczy o tym, i¿ dobre jedzenie sprawia ¿e s± szczê¶liwsi :-).
 

 
 
 
Start  |  O nas  |  Menu  |  Kontakt © EM-JAR 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.